Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

ZLECENIE BADAŃ

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.

W celu realizacji zapytania ofertowego jak również zlecenia na badania laboratoryjne zgodnie z zasadami prawa RODO, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, poniżej przedstawiamy dokument uprawniający Laboratorium do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zleceń.

Jednocześnie owiadczamy,  że w żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych w toku procesu analiz laboratoryjnych podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas ofertowania będą wykorzystane w celu realizacji pózniejszych zleceń laboratoryjnych. Jeżeli w toku ofertowania nasza oferta Państwa nie zadowoli po okresie 30 dni wszystkie dane osobowe związane z daną ofertą będą trwale usunięte i nie będą archiwizowane ani w wersji papierowej ani elektronicznej.

Informujemy również, że w przypadku korzystania z usług Akredytowanego Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Sp. z o.o., zgodnie z polityką PCA, wszystkie kopie protokołów badań laboratoryjnych będą przechowywane przez laboratorium przez okres 5 lat wyłącznie w formie papierowej.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”,

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez :

Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

NIP: 946-23-41-102, REGON: 430017252, KRS 0000098130 dalej: „Administrator”,   

moich danych osobowych, danych osobowych moich pracowników/ współpracowników, danych osobowych pracowników/ współpracowników reprezentowanego przeze Mnie/ przez Nas podmiotu, takich jak imię (imiona) i nazwiska, adres do korespondencji, dane identyfikacyjne numeryczne np. NIP, dane kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jak i dane związane z zajmowana funkcją pozwalające identyfikować daną osobę, w tym dane  podane na wizytówkach, firmowych stronach internetowych oraz przekazane odrębnie  na formularzu kontaktowym,  

w celu przekazywania przez Administratora wyników badań laboratoryjnych a także ofert handlowych i informowania o działania marketingowych prowadzonych rzez Administratora.

Prawa, co do ochrony  przetwarzania danych ujęte są w przekazanej mi klauzuli informacyjnej.

Potwierdzam, że mam wiedzę o prawie do żądania od Administratora dostępu do przekazanych w powyższym celu danych osobowych,  jak i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji, oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji laboratoryjnej oraz podatkowej.

 

                                                                                                                      _______________________________________________

                                                                                                                           Data i podpis podmiotu składającego  oświadczenie