Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2019-06-04 Oferta sprzedaży Piły Ramowej

Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Sp. z o.o. oferuje na sprzedaż w pełni sprawną Piłę Ramową o następujących parametrach :

Parametry techniczne :

- w pełni sprawny system dozowania chłodziwa

- automatyczny wyłącznik

- największa średnica przecinanego materiału : 300 mm

- prędkość posuwu : 2 biegi 1500 o/min oraz 3000 o/min

- parametry brzeszczota tnącego : 450 mm x 40 mm x 2,0 mm

- moc silnika : 2,45 KW zasilanie 400 v

- wysokość maszyny przy maksymalnym wychyleniu ramienia : 1,5 m

- zajmowana powierzchnia : 1,5 m x 0,7 m


Cena 800 zł netto wystawiamy FV


Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

tel. 81 749 10 39

e-mail : labtest.lublin@lab-test.pl

więcej »

2018-11-21 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę serwera wraz ze stanowiskiem komputerowym do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej na dostawę serwera wraz ze stanowiskiem komputerowym do wprowadzania dokumentacji laboratoryjnej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 21.11.2018 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 3 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. SPARK IT                                                      - 100 pkt

2. KMD Tomasz Bartoszek                                - 67,04 pkt

3. IT Plus                                                           - 60,86 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2018-10-31 NABÓR OFERT NA DOSTAWĘ SERWERA WRAZ ZE STANOWISKIEM KOMPUTEROWYM DO WPROWADZANIA DOKUMENTACJI LABORATORYJNEJ

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostawę serwera wraz ze stanowiskiem komputerowym do wprowadzania dokumentacji laboratoryjnej.

Niezbędna infrastruktura IT dedykowana do wdrożenia Specjalistycznego Systemu Informatycznego do pracy w Laboratorium "LAB TEST" czyli do tworzenia, analizowania, dystrybucji dokumentacji elektronicznej wewnątrz laboratorium oraz archiwizowania dokumentacji badawczej przed i po badaniach powinna posiadać następujące moduły oraz parametry :

Zestaw składający się z :

1. SERWERA produkcyjnego klasy INTEL z procesorem 64 bit co najmniej 4 rdzeniowym / 8 wątków, z co najmniej 8 GB pamięci RAM, w obudowie serwerowej Rack lub Desktop z wydajnym chłodzeniem, macierz dwóch dysków twardych HDD w systemie RAID o pojemności co najmniej 2TB każdy lub dwóch dysków SSD o pojemności co najmniej 250 GB każdy.

2. SERWERA backupowego klasy Intel z procesorem co najmniej 4 rdzeniowy 64 bit, co najmniej 4GB pamięci RAM, macierz dwóch dysków HDD o pojemności co najmniej 2TB każdy

Oba serwery powinny być zabezpieczone za pomocą jednego lub kilku UPS'ów.

3. Komputer do zarządzania Specjalistycznym Systemem Laboratoryjnym oraz wprowadzania/analizowania dokumentacji laboratoryjnej - klasy INTEL z procesorem 64 bit co najmniej 4 rdzenie, co najmniej 4 GB pamięci RAM, dysk twardy HDD co najmniej 1 TB pojemności lub dysk SSD co najmniej 250 GB pojemności + monitor LCD lub LED co najmniej 19 '' + peryferia (mysz, klawiatura)

4.Stanowisko fotograficzne do dokumentowania przychodzących do laboratorium detali do badań z inżynierii materiałowej oraz do dokumentowania wyników badań laboratoryjnych - aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa z wymienną optyką + obiektyw do zdjęć makro + oświetlenie typu softbox lub pierścieniowe oraz statyw.


KRYTERIA OCENY :

Cena zakupu.

Gwarancja - kryterium gwarancji wdrożeniowej polega na określenia w miesiącach przez jaki okres od zainstalowania całej infrastruktury, Zamawiający jest pod bezpłatnym nadzorem Dostawcy Sprzętu pod kątem poprawności działania zamówionych urządzeń oraz możliwości bezpłatnego usuwania awarii.

1. Cena - 80% Oferta z najniższa ceną otrzymuje max 80 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 80.

2. Gwarancja na proponowany sprzęt wyrażona w miesiącach – 20% , max 20 punktów.                                                                                                               Oferty powinny zawierać 4 pozycje z okresami gwarancji oddzielnie na każdą z wymienionych wyżej pozycji czyli dla :

a) SERWERA produkcyjny - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.                                                                                                     Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

b) SERWERA backupowego - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

c) Komputera do zarządzania Specjalistycznym Systemem Laboratoryjnym oraz wprowadzania/analizowania dokumentacji laboratoryjnej - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

d) Stanowisko fotograficzne do dokumentowania przychodzących do laboratorium detali do badań z inżynierii materiałowej oraz do dokumentowania wyników badań laboratoryjnych - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

SUMA punktów z pozycji a, b, c i d daje punkatcję łączną dla punktu 2.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl

lub listownie na adres :

 

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

 20-209 Lublin


W celu weryfikacji zakresu projektu możliwe jest spotkanie przed ofertowe w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.


Do każdej oferty pod rygorem nieważności powinien dołączony być załącznik w postaci oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu pod kątem powiązań osobowych i kapitałowych z LBM „LAB TEST” Sp. z o.o. (na prośbę Oferenta przesyłamy druk do wypełnienia)

Każda oferta powinna zawierać cenę netto w złotówkach, okres ważności oferty, okres gwarancji wyrażonej w miesiącach oraz wszystkie wymagane parametry techniczne jasno i transparentnie wypisane/opisane.

 

Na oferty czekamy do 20 listopada 2018 do godziny 24:00.

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.


więcej »