Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2016-11-03 Prace remontowo adaptacyjne pomieszczeń laboratoryjnych

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na prace remontowo – adaptacyjne, dotyczących przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych w budynku przy ulicy Frezerów 13 w Lublinie.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim, które to dokumenty do wglądu dostępne są w siedzibie firmy. UWAGA - Nie wysyłamy projektów drogą elektroniczną.

W celu weryfikacji zakresu prac możliwa jest wizja lokalna w omawianych pomieszczeniach w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.

Specjalnym wymogiem przy wykonywaniu prac budowlanych jest warunkek przeprowadzania uciążliwych dla pracowników biurowca, ciężkich, głośnych prac w godzinach 15:00 - 20:00 i w weekendy. Oferty które nie będą zawierały takiej deklaracji nie będą brane pod uwagę.

Nr telefonu pod który można dzwonić w sprawie ofert -  81 749 10 39.

Oferty muszą zawierać zryczałtowaną cenę łączną za całość zakresu prac, termin w którym podwykonawca może być gotowy do rozpoczęcia prac oraz czas jaki wykonawca będzie potrzebował do wykonania wszystkich prac zawartych w projekcie budowlanym.


KRYTERIUM OCENY :

Kryterium oceny oferty jest cena - 70 % oraz termin wykonania prac do 30.12.2016 r. - 30 %.

1. Cena - 70% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 70 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 70.

2. Zadeklarowany termin wykonania prac do 30.12.2016 r. – 30 pkt.                                                                                                                                        Wzór : TAK - 30 pkt. NIE - 0 pkt.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z wyżej opisanym kryterium oceny. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

Na oferty czekamy do 30 listopada 2016.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres labtest.lublin@lab-test.pl

 

lub listownie na adres :

 

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

więcej »

2014-07-12 Akredytacja PCA w zakresie badań węgla kamiennego

Z wielką satysfakcją chcielibyśmy Państwa poinformować, że Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. otrzymało akedytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wegla kamiennego.

Szczegółowy zakres akredytacji możecie Państwo znalezć na stronie PCA wchodząc na link : http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%20490  w zakładce Zakres Akredytacji.

więcej »

2013-07-01 Zmiana adresu siedziby Firmy

Zarząd Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż z dniem 01.07.2013 r. Firma zmienia adres siedziby.Nowy adres :

Ul. Frezerów 13

20-209   Lublin

(biurowiec Odlewni Żeliwa Lublin Sp. z o.o.)

więcej »