Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2016-12-01 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na prace remontowo adaptacyjne pomieszczeń laboratoryjnych w LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac adaptacyjno remontowych pomieszczeń laboratoryjnych, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 01.12.2016 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięło udział 6 firm. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła komplet 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Impuls Mirosław Sawicki                                      - 100 pkt

2. Step Floor sp. z o.o.                                           - 87,03 pkt

3. FHU Adam Krzyżanowski                                    - 86,29 pkt

4. Pol-Bud Jacek Poleszak                                     - 85,82 pkt

5. Hydro Lux Śliczniak Mariusz                               - 79,03 pkt

6. Zakład Remontowo - Budowlany Andrzej Kuzia  - 65,57 pkt


Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2016-11-07 Nabór ofert cenowych na dostawę Laboratoryjnego Młynka Turbinowego

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostwę turbinowego młynka laboratoryjnego do mielenia próbek węgla. Zasada działania młynka powinna się odbywać na zasadzie wirnika o działaniu przelotowym, tak aby próbki laboratoryjne mogły być przygotowane do analiz zgodnie z norami laboratoryjnymi i wymogami restrykcyjnych norm badawczych.

Parametry jakie musi spełniać młynek :

- zasilanie elektryczne prad jednofazowy 1 x 230 V (dostosowane do istniejącej infrastruktury laboratoryjnej)

- materiał wirnika - hartowana stal narzędziowa lub lepszy

- materiał sita - stal kwasoodporna albo lepsza

- młynek wyposażony powinien być w specjalny filtr oddzielający najdrobniejsze cząstki materiału mielonego od strumnienia powietrza przechodzącego przez  urządzenie w czasie pracy.

- maksymalne ziarno nadawy do 12 mm

- pojemność zbiornika produktu nie mniejsza niż 350 ml

- wyposażenie młynka powinno być uzupełnione o zapasowy filtr w celu zapewnienia poprawności w przygotowaniu próbek laboratoryjnych oraz o minimum 2 naczynia dodatowe , zbiorniki do którego gromadzone są próbki laboratoryjne przed analizą.

- czas dostawy nie może przekraczać terminu 30.12.2016 r. bez względu na termin wysłania zamówienia


KRYTERIA OCENY :

Cena
Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy od zainstalowania
Dostępność mobilnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Czas realizacji zamówienia


1. Cena - 50% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 50 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 50.

2. Gwarancja wyrażona w miesiącach – 20% Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 20 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty/Okres gwarancji badanej oferty) x 20.

3. Dostępność mobilnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - 10 %
Wzór : TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.

4. Czas realizacji dostawy do 30.12.2016 r. - 20 % :
Wzór : TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.


Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z wyżej opisanym kryterium oceny. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej Dostawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów do dodatkowych negocjacji cenowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

Na oferty czekamy do 29 listopada 2016.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres labtest.lublin@lab-test.pl


lub listownie na adres :

 

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

więcej »

2016-11-07 Nabór ofert cenowych na dostawę Laboratoryjnej Kruszarki 4 - walcowej

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostwę Laboratoryjnej kruszarki 4 - walcowej spełniającej odpowiednie normy dotyczące wielkości ziarna próbki laboratoryjnej po skruszeniu.


Kruszarka o której mowa bedzie służyć do wstepnego rozdrabniania próbek laboratoryjnych węgla kamiennego i musi posiadać nastepujące parametry :

- zasilanie elektryczne 3 x 400 V, 16 A (dostosowane do istniejącej infrastruktury laboratoryjnej)

- maksymalne uziarnienie nadawy do 60 mm

- maksymalne zawilgocenie nadawy do 30 %

- wydajność w zakresie nie węższym niż 70 - 250 kg/godz

- główne walce robocze musza być skutecznie zabezpieczone przed uszkodzeniami

- czas dostawy liczony od zamówienia nie może przekraczać 30 dni

KRYTERIA OCENY :

Cena
Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy od zainstalowania
Dostępność mobilnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Czas realizacji zamówienia


1. Cena - 50% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 50 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 50.

2. Gwarancja wyrażona w miesiącach – 20% Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 20 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty/Okres gwarancji badanej oferty) x 20.

3. Dostępność mobilnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - 10 %
Wzór : TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.

4. Czas realizacji dostawy do 30.12.2016 r. - 20 % :
Wzór : TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.


Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z wyżej opisanym kryterium oceny. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych Dostawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

Na oferty czekamy do 29 listopada 2016.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres labtest.lublin@lab-test.pl

 

lub listownie na adres :


Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

więcej »