Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2017-05-17 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Suszarki Laboratoryjnej do LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Suszarki Laboratoryjnej, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 17.05.2017 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 4 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła komplet 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Merazet S.A.                            - 100 pkt

2. Danlab                                     - 89,58 pkt

3. Mikrolab                                   - 86,76 pkt

4. Alchem Grupa sp. z o.o.          - 78,65 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2017-05-09 Nabór ofert cenowych na dostawę Suszarki Laboratoryjnej

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostwę Suszarki Laboratoryjnej spełniającej następujące podstawowe parametry techniczne :

- wymuszony obieg powietrza

- objętość nie mniej niż 115 litrów

- wyświetlacz

Dodatowe kryteria tchniczne jakie Suszarka Laboratoryjna musi spełniać/posiadać to :

- Regulator PID z autotuningiem,

- Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C powyżej temperatury otoczenia do +250 C,

- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +-0,2 C,

- Możliwość pracy ciągłej,

- Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu,

- Możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury

- Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego),

- Wyświetlacz LED

 

KRYTERIA OCENY :

Cena.
Gwarancja na urządzenie.

1. Cena - 70% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 70 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 70.

2. Gwarancja wyrażona w miesiącach – 30% Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 30 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 30.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Na oferty czekamy do 16 maja 2017

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl


lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin


Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

więcej »

2017-05-09 Nabór ofert cenowych na dostawę Przecinarki Taśmowej

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostwę Przecinarki Taśmowej spełniającej następujące podstawowe parametry techniczne :

- minimalna średnica cięcia nie więcej fi 5 mm

- minimalna długość materiału w imadle 100 mm

- moc nie mniej niż 2,2 kW

- prędkości taśmy - przynajmniej dwie 36 / 72 m/min regulowane z pulpitu sterowniczego

 

Dodatowe kryteria tchniczne jakie Pczecinarka Taśmowa musi spełniać/posiadać to :

- wymiary taśmy tnącej - łatwo dąstępne do zakupu

- wymiar całości urządzenia - nie większe niż 2000 x 1330 x 2020 mm

- waga - urządzenie w całości nie może być cięższe niż 600 kg

- możliwość przycinania w płaszczyźnie prostopadłej do osi przycinanego materiału lub pod dowolnym katem w zakresie minimum od -45 do +60 stopni

- z prowadnicami brzeszczotu wyposażonymi w płytki z twardego metalu – węglików spiekanych

- z ramieniem wyposażonym w automatyczny sensor naciągu brzeszczotu

- z dużym zakresem pracy przy cięciu pod kątem minimum od 45º w lewo do 60º w prawo

- z automatycznym, płynnie regulowanym, grawitacyjnym posuwem ramienia do dołu

- posiadająca tensometr zegarowy, czujnik naciągu taśmy oraz wyłącznik w przypadku zerwania taśmy tnącej

- maszyna musi posiadać wyłącznik krańcowy zatrzymujący maszynę po skończeniu procesu cięcia, wyłącznik awaryjny tzw. ”grzybek bezpieczeństwa"

- maszyna musi posiadać szereg mikrowyłączników wyłączających maszynę gdy np.: otworzymy osłonę przekładni pasowej lub osłonę taśmy tnącej

KRYTERIA OCENY :

Cena.
Gwarancja na urządzenie.

1. Cena - 80% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 80 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 80.

2. Gwarancja wyrażona w miesiącach – 20% Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 20 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 20.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.


Na oferty czekamy do 19 maja 2017

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl

 

lub listownie na adres :


Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

więcej »