Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2018-02-08 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i wdrożenie systemu Informatycznego dla LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wdrożenie Specjalistycznego Systemu Informatycznego do pracy w laboratorium zakończonej protokołem z postepowania w dniu 08.02.2018 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postepowaniu ofertowym wzięły udział 3 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Agencja Interaktywna webExperts                - 100 pkt

2. INFORM - TECH Sp. z o.o.                           - 35,19 pkt

3. MASTERDEV Rafał Łęcki                             - 30,44 pkt

 

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2018-01-04 Dotacja UE 1.3 2018

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SP. Z O.O. REALIZUJĘ PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA : 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH


TYTUŁ PROJEKTU :       „MODERNIZACJA I UNOWOCZEŚNIENIE WYPOSAŻENIA DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

                                          LABORATORYJNYCH W OBSZARZE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ORAZ PALIW STAŁYCH, UCYFROWIENIE

                                          PROCESU TWORZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI BADAWCZEJ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH

                                          SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH."KONKURS NR :                RPLU.01.03.00-06-0024/17

 

WARTOŚĆ PROJEKTU :                                              140 958,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE :                              80 220,00 zł


Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

efrr_3_znaki_kolor_800

więcej »

2018-01-02 NABÓR OFERT NA DOSTAWĘ - ZAPROJEKTOWANIE WRAZ Z WDROŻENIEM, SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PRACY WEWNĄTRZ LABORATORIUM

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostawę, zaprojektowanie wraz z wdrożeniem, specjalistycznego systemu informatycznego czyli oprogramowania dedykowanego do tworzenia, dystrybucji dokumentacji badawczej w formie elektronicznej wewnątrz laboratorium oraz archiwizowania dokumentacji badawczej na serwerze z możliwością udostępniania konkretnych dokumentów poszczególnym zespołom badawczym online bez potrzeby nieekologicznego drukowania dokumentacji w trakcie procesów badawczych.

System laboratoryjny dla  LBM „LAB TEST” zoptymalizowany pod urządzenia stacjonarne powinien obejmujmować następujące minimalne funkcjonalności :

- stworzenie aplikacji usprawniającej pracę laboratorium we wszystkich dziedzinach działalności LBM „LAB TEST” Sp. z o.o., Inżynierii Materiałowej oraz Badań Węgla, Wody i Biomasy.

- stworzenie przyjemnego interfejsu do zapewnienia kompleksowej obsługi dokumentacji laboratoryjnej,

- modelowanie systemu do wspomagania wybranych zadań ze szczególnym uwzględniem istniejącego w LBM „LAB TEST” Systemu zarzadzania jakością zgodny z wymogmi normy PN-EN ISO/IEC 17025

- wprowadzanie i ewidencja bazy danych protokołów laboratoryjnych,

- możliwość przygotowania zestawień z ilości i rodzajów analiz badawczych dla poszczególnych klientów lub grupy klientów,

- generowanie raportów z ilości stworzonych protokołów z badań w podziale na poszczególnych pracowników,

- przygotowanie kontroli dostępu do poszczególnych funkcji systemu

- utrzymanie archiwalnych danych,

- utworzenie kont dla poszczególnych pracowników i nadanie im odpowiednich praw w systemie.

- dostęp do systemu na wielu stanowiskach pracy.


Wszelkie dodatkowe funkcjonalnosci proponowanych rozwiązań nie będą premiowane dodatkowymi punktami. Kryteria oceny przedstawione są poniżej.


KRYTERIA OCENY :

Cena zakupu.

Cena comiesięcznego abonamentu za sewisowanie oraz nadzorowanie oprogramowania już po okresie gwarancji wdrożeniowej.

Gwarancja wdrożeniowa - kryterium gwarancji wdrożeniowej polega na określenia w miesiącach przez jaki okres od wdrożenia Zamawiający oprogramowanie jest pod bezpłatnym nadzorem Autora aplikacji pod kątem poprawności działania zamówionego systemu informatycznego oraz mozliwość bezpłatnego usuwania awarii już po jego wdrożeniu.1. Cena - 60% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 60 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 60.

2. Cena comiesięcznego abonamentu - 20% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 20 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 20.

3. Gwarancja wdrożeniowa wyrażona w miesiącach – 20%. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 20 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 20.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl lub jaroslaw.prozogo@lab-test.pl

lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

 20-209 Lublin


W celu weryfikacji zakresu projektu możliwe jest spotkanie przed ofertowe w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.


Do każdej oferty pod rygorem nieważności powinien dołączony być załącznik w postaci oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu pod kątem powiązań osobowych i kapitałowych z LBM „LAB TEST” Sp. z o.o. (na prośbę Oferenta przesyłamy druk do wypełnienia)

Każda oferta powinna zawierać cenę netto w złotówkach, okres ważności oferty, okres gwarancji wyrażonej w miesiącach oraz wszystkie wymagane parametry techniczne jasno i transparentnie wypisane/opisane.

 

Na oferty czekamy do 05 lutego 2018 do godziny 7:00.

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.


więcej »