Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Aktualności

2018-01-02 NABÓR OFERT NA DOSTAWĘ - ZAPROJEKTOWANIE WRAZ Z WDROŻENIEM, SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PRACY WEWNĄTRZ LABORATORIUM

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostawę, zaprojektowanie wraz z wdrożeniem, specjalistycznego systemu informatycznego czyli oprogramowania dedykowanego do tworzenia, dystrybucji dokumentacji badawczej w formie elektronicznej wewnątrz laboratorium oraz archiwizowania dokumentacji badawczej na serwerze z możliwością udostępniania konkretnych dokumentów poszczególnym zespołom badawczym online bez potrzeby nieekologicznego drukowania dokumentacji w trakcie procesów badawczych.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji usprawniającej pracę laboratorium. Stworzenie przyjemnego interfejsu do zapewnienia kompleksowej obsługi dokumentacji laboratoryjnej. Poniżej widnieje szczegółowy opis założeń projektu aplikacji laboratoryjnej :

Modelowanie systemu do wspomagania wybranych zadań ze szczególnym uwzględnieniem protokołów laboratoryjnych z możliwością edycji dowolnych protokołów do badań laboratoryjnych w dowolnym czasie. Wprowadzenie i ewidencja bazy danych protokołów laboratoryjnych.

Możliwość przygotowania zestawień z ilości, rodzaju, wartości, cen analiz badawczych dla poszczególnych klientów lub grupy klientów.

Generowanie raportów z ilości stworzonych protokołów z badań w podziale na poszczególnych pracowników.

Przygotowanie kontroli dostępu do poszczególnych funkcji systemu.

Utrzymanie archiwalnych danych.

Utworzenie kont dla poszczególnych pracowników i nadanie im odpowiednich praw w systemie.

Dostęp do systemu na wielu stanowiskach pracy.


KRYTERIA OCENY :

Cena zakupu.

Cena comiesięcznego abonamentu za sewisowanie oraz nadzorowanie oprogramowania już po okresie gwarancji wdrożeniowej.

Gwarancja wdrożeniowa - kryterium gwarancji wdrożeniowej polega na określenia w miesiącach przez jaki okres od wdrożenia Zamawiający oprogramowanie jest pod bezpłatnym nadzorem Autora aplikacji pod kątem poprawności działania zamówionego systemu informatycznego oraz mozliwość bezpłatnego usuwania awarii już po jego wdrożeniu.1. Cena - 60% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 60 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 60.

2. Cena comiesięcznego abonamentu - 20% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 20 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 20.

3. Gwarancja wdrożeniowa wyrażona w miesiącach – 20%. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 20 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 20.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl lub jaroslaw.prozogo@lab-test.pl

lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

 20-209 Lublin


W celu weryfikacji zakresu projektu możliwe jest spotkanie przed ofertowe w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.


Do każdej oferty pod rygorem nieważności powinien dołączony być załącznik w postaci oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu pod kątem powiązań osobowych i kapitałowych z LBM „LAB TEST” Sp. z o.o. (na prośbę Oferenta przesyłamy druk do wypełnienia)

Każda oferta powinna zawierać cenę netto w złotówkach, okres ważności oferty, okres gwarancji wyrażonej w miesiącach oraz wszystkie wymagane parametry techniczne jasno i transparentnie wypisane/opisane.

 

Na oferty czekamy do 05 lutego 2018 do godziny 7:00.

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.


więcej »

2017-11-20 Wynik procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Pieca Muflowego do oznaczania popiołów w mineralnych paliwach stałych LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Pieca Muflowego do oznaczania popiołów w mineralnych paliwach stałych, zakończonej protokołem z postepowania w dniu 20.11.2017 r. przedstawiamy wyniki tejże procedury.

W postępowaniu ofertowym wzięła udział 1 firma zdobywając 100 pkt. i spełniając wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Firma CZYLOK

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP : 6330013351

Zarząd LBM "LAB TEST" Sp. z o.o.

więcej »

2017-10-23 NABÓR OFERT NA DOSTAWĘ PIECA MUFLOWEGO DO OZNACZANIA POPIOŁU W MINERALNYCH PALIWACH STAŁYCH

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostawę Pieca muflowego do oznaczania popiołu w mineralnych paliwach stałych. Piec powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria tak aby po dostawie i podłączeniu można było wykonywać analizy laboratoryjne. Akcesoria wymagane przy dostawie razem z piecem :

1. Zestaw do oznaczania części lotnych (koszyk do tygli wraz z uchwytem oraz tygle nie mniej niż 8 szt.)

2. Wanienka do spalania popiołów nie mniej niż 8 szt.,

3. Dodatkowy niezależny układ pomiaru temperatury pod tyglami (czujnik, miernik wraz z certyfikatami wzorcowania),

4. Półka ceramiczna w komorze,

Piec powinien spełniać następujące parametry techniczne :

- Piec musi spełniać wymagania normy PN-ISO 1171:2002 oraz normy PN-EN 14775:2010 oraz posiadać certyfikat wzotrcowania

- Piec powinien umożliwiać ogrzewanie próbki w atmosferze powietrza z określoną szybkością do 81 5°+/-10° w warunkach 5-10 krotnej wymiany atmosfery komory na minutę, ilość powietrza jest ściśle określona przez rotametr,

- Piec powinien wyposażony być w : pompę powietrza, rotametr tablicowy (85 l/min; 0 bar - powietrze) z zaworem do pomiaru i wyregulowania właściwego przepływu powietrza przez komorę,

- Piec powinien mieć możliwość wprowadzania czystego powietrza do komory z dowolnego źródła,

- Piec powinien posiadać programator temperatury który umożliwia :

a) łatwy odczyt temperatury obiektu i parametrów zaprogramowanych

b) zaprogramowanie czasu opóźnionego startu oraz czasu wygrzewania próbki

c) programowanie utrzymania temperatury pieca przez określony czas

d) przeprowadzanie cyklów wypału bez nadzoru

e) programowania czasu (szybkości) dochodzenia do zadanych temperatur

f) zaprogramowania nie mniej niż 8 etapów (temperaturę zadaną, czas dojścia do zadanej temperatury oraz czas wygrzewania w zadanej temperatury) w każdym programie pracy.KRYTERIA OCENY :

Cena.

Parametry techniczne.

Gwarancja na urządzenie.

1. Cena - 50% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 50 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 50.

2. Parametry techniczne – 20%. W treści zapytania ofertowego zawartych jest 10 kryteriów (parametrów) technicznych jakie piec musi spełniać. Każdy parametr to 2 pkt. x 10 w sumie 20 punktów do zdobycia.

Spełnienie danego kryterium oznacza 2 punkty, niespełnienie lub rozbieżność w parametrach - 0 punktów.

3. Gwarancja wyrażona w miesiącach – 30%. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 30 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 30.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl

 

lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin

 

Do każdej oferty pod rygorem nieważności powinien dołączony być załącznik w postaci oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu pod kątem powiązań osobowych i kapitałowych z LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

Każda oferta powinna zawierać cenę netto w złotówkach, okres ważności oferty, okres gwarancji wyrażonej w miesiącach oraz wszystkie wymagane parametry techniczne jasno i transparentnie wypisane/opisane.

 

Na oferty czekamy do 20 listopada 2017 do godziny 12:00.

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.więcej »