Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

NABÓR OFERT NA DOSTAWĘ SERWERA WRAZ ZE STANOWISKIEM KOMPUTEROWYM DO WPROWADZANIA DOKUMENTACJI LABORATORYJNEJ

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostawę serwera wraz ze stanowiskiem komputerowym do wprowadzania dokumentacji laboratoryjnej.

Niezbędna infrastruktura IT dedykowana do wdrożenia Specjalistycznego Systemu Informatycznego do pracy w Laboratorium "LAB TEST" czyli do tworzenia, analizowania, dystrybucji dokumentacji elektronicznej wewnątrz laboratorium oraz archiwizowania dokumentacji badawczej przed i po badaniach powinna posiadać następujące moduły oraz parametry :

Zestaw składający się z :

1. SERWERA produkcyjnego klasy INTEL z procesorem 64 bit co najmniej 4 rdzeniowym / 8 wątków, z co najmniej 8 GB pamięci RAM, w obudowie serwerowej Rack lub Desktop z wydajnym chłodzeniem, macierz dwóch dysków twardych HDD w systemie RAID o pojemności co najmniej 2TB każdy lub dwóch dysków SSD o pojemności co najmniej 250 GB każdy.

2. SERWERA backupowego klasy Intel z procesorem co najmniej 4 rdzeniowy 64 bit, co najmniej 4GB pamięci RAM, macierz dwóch dysków HDD o pojemności co najmniej 2TB każdy

Oba serwery powinny być zabezpieczone za pomocą jednego lub kilku UPS'ów.

3. Komputer do zarządzania Specjalistycznym Systemem Laboratoryjnym oraz wprowadzania/analizowania dokumentacji laboratoryjnej - klasy INTEL z procesorem 64 bit co najmniej 4 rdzenie, co najmniej 4 GB pamięci RAM, dysk twardy HDD co najmniej 1 TB pojemności lub dysk SSD co najmniej 250 GB pojemności + monitor LCD lub LED co najmniej 19 '' + peryferia (mysz, klawiatura)

4.Stanowisko fotograficzne do dokumentowania przychodzących do laboratorium detali do badań z inżynierii materiałowej oraz do dokumentowania wyników badań laboratoryjnych - aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa z wymienną optyką + obiektyw do zdjęć makro + oświetlenie typu softbox lub pierścieniowe oraz statyw.


KRYTERIA OCENY :

Cena zakupu.

Gwarancja - kryterium gwarancji wdrożeniowej polega na określenia w miesiącach przez jaki okres od zainstalowania całej infrastruktury, Zamawiający jest pod bezpłatnym nadzorem Dostawcy Sprzętu pod kątem poprawności działania zamówionych urządzeń oraz możliwości bezpłatnego usuwania awarii.

1. Cena - 80% Oferta z najniższa ceną otrzymuje max 80 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 80.

2. Gwarancja na proponowany sprzęt wyrażona w miesiącach – 20% , max 20 punktów.                                                                                                               Oferty powinny zawierać 4 pozycje z okresami gwarancji oddzielnie na każdą z wymienionych wyżej pozycji czyli dla :

a) SERWERA produkcyjny - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.                                                                                                     Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

b) SERWERA backupowego - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

c) Komputera do zarządzania Specjalistycznym Systemem Laboratoryjnym oraz wprowadzania/analizowania dokumentacji laboratoryjnej - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

d) Stanowisko fotograficzne do dokumentowania przychodzących do laboratorium detali do badań z inżynierii materiałowej oraz do dokumentowania wyników badań laboratoryjnych - oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 5 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 5.

SUMA punktów z pozycji a, b, c i d daje punkatcję łączną dla punktu 2.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl

lub listownie na adres :

 

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

ul. Frezerów 13

 20-209 Lublin


W celu weryfikacji zakresu projektu możliwe jest spotkanie przed ofertowe w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.


Do każdej oferty pod rygorem nieważności powinien dołączony być załącznik w postaci oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu pod kątem powiązań osobowych i kapitałowych z LBM „LAB TEST” Sp. z o.o. (na prośbę Oferenta przesyłamy druk do wypełnienia)

Każda oferta powinna zawierać cenę netto w złotówkach, okres ważności oferty, okres gwarancji wyrażonej w miesiącach oraz wszystkie wymagane parametry techniczne jasno i transparentnie wypisane/opisane.

 

Na oferty czekamy do 20 listopada 2018 do godziny 24:00.

 

Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.


2018-10-31