Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Nabór ofert cenowych na dostawę Suszarki Laboratoryjnej

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na dostwę Suszarki Laboratoryjnej spełniającej następujące podstawowe parametry techniczne :

- wymuszony obieg powietrza

- objętość nie mniej niż 115 litrów

- wyświetlacz

Dodatowe kryteria tchniczne jakie Suszarka Laboratoryjna musi spełniać/posiadać to :

- Regulator PID z autotuningiem,

- Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C powyżej temperatury otoczenia do +250 C,

- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +-0,2 C,

- Możliwość pracy ciągłej,

- Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu,

- Możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury

- Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego),

- Wyświetlacz LED

 

KRYTERIA OCENY :

Cena.
Gwarancja na urządzenie.

1. Cena - 70% Oferta z najniższa ceną otrzymuje 70 punktów.
Następne oferty według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 70.

2. Gwarancja wyrażona w miesiącach – 30% Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 30 pkt.
Następne oferty według wzoru : Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 30.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku potencjalnym dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Na oferty czekamy do 16 maja 2017

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres : labtest.lublin@lab-test.pl


lub listownie na adres :

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów 13

20-209 Lublin


Zarząd LBM „LAB TEST” Sp. z o.o.

2017-05-09